Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego Maddownload.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MADDOWNLOAD.COM

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zamieszczania wpisów, opinii i komentarzy
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Własność intelektualna
 9. Odpowiedzialność
 10. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem MadDownload.com prowadzony jest przez Tomasza Przyjemskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ PRZYJEMSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Krochmalna 32A/21, 00-864 Warszawa, NIP: 5271186108 , REGON: 140945210, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], tel. +48 502 278 839
 2. Serwis MadDownload.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis MadDownload.com , zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu MadDownload.com , zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Licencji gier, programów oraz innych treści cyfrowych w szczególności typu e-book, audiobook, a także plików audiowizualnych.
 5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy programów, gier oraz pozostałych produktów, ich opracowania graficzne, a także nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem MadDownload.com , należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem MadDownload.com użyte są w celach informacyjnych.
 6. Serwis oraz Usługodawca nie są stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, a właścicielami stron, do których następuje przekierowanie ze strony Serwisu, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi tam przez nich treściami.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.
 2. GRA ONLINE – usługa elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu będąca grą internetową, umożliwiająca Użytkownikom porównanie swoich umiejętności w czasie rzeczywistym.
 3. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 7. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem MadDownload.com .
 8. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii w Serwisie.
 9. USŁUGODAWCA – Tomasz Przyjemski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ PRZYJEMSKI, ul. Krochmalna 32A/21, 00-864 Warszawa, NIP: 5271186108, REGON: 140945210.
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 12. WYSZUKIWARKA – usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. Konto w Serwisie,
  2. pobieranie plików oraz innych treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie,
  3. przekierowywanie Użytkowników na inne niż Serwis strony internetowe,
  4. korzystanie z Wyszukiwarki,
  5. korzystanie z Systemu Opinii.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na pobieraniu plików oraz innych treści cyfrowych ze strony Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę. Podczas pobierania pliku może zostać uruchomiony kreator instalacji oferujący dodatkowe komponenty do zainstalowania. Instalacja dodatkowych komponentów zależy od zgody Usługobiorcy.
   Każda treść cyfrowa przeznaczona do pobrania zawiera opis oraz link do pobrania pliku (gdy jest on bezpłatny) lub do przejścia na inną stronę internetową, gdzie można pobrać plik lub dokonać zakupu określonych treści.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na przekierowywaniu na strony internetowe inne niż Serwis zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Formularza przez Usługobiorcę,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Wyszukiwarki przez Usługobiorcę,
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Urządzenie typu komputer, smartfon lub tablet z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Usługobiorca nie ma prawa:
  1. umyślnie podawać danych osób trzecich (włącznie z adresem e-mail),
  2. udostępniać danych dotyczących osób trzecich, w szczególności ich danych personalnych/osobowych, numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu e-mail, zdjęć, filmów bez zgody osoby, której te dane dotyczą,
  3. zamieszczać lub rozpowszechniać materiały zniesławiające lub naruszające dobre imię osób trzecich, zawierające treści obraźliwe lub w inny sposób naruszające prawo,
  4. grozić osobom trzecim, nagabywać lub w inny sposób naruszać ich praw (w tym praw osobistych),
  5. dokonywać czynności mających charakter SPAMu,
  6. udostępniać swojego hasła i loginu innym osobom lub korzystać z jednego Konta wspólnie z innymi osobami,
  7. umieszczania linków zawierających (bezpośrednie lub pośrednie) przekierowanie do innego serwisu o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Serwisu Usługodawcy,
  8. rozpowszechniania wśród Użytkowników reklam w jakiejkolwiek formie,
  9. wysyłania wiadomości o charakterze handlowym.
 8. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do MadDownload.com ,
  8. będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,
  9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

V. WARUNKI ZAMIESZCZANIA WPISÓW, OPINII I KOMENTARZY

 1.  Usługodawca oraz administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne niezwłocznie.
 2. W przypadku powzięcia wiadomości o wypowiedziach naruszających obowiązujące prawo, zawierających treści bezprawne lub podejrzeniach takiego naruszenia (w szczególności wypowiedzi obrażające konkretne osoby, zawierające hasła wzywające do nienawiści, rasizmu itp.), Administrator zobowiązuje się powiadomić odpowiednie służby, udostępniając im wszelkie niezbędne dane takie jak adres IP czy e-mail.
 3. Zamieszczając wpisy, opinie lub komentarze Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
 4. Zawartość każdego wpisu zamieszczonego w Serwisie wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie Usługodawcy, administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich).
 5. Zabrania się podawania informacji zawierających adresy email, strony www, numer telefonu, ceny produktów bądź usług oraz inne formy reklamowe w tytułach lub treści postów.
 6. Webmaster, administrator i moderatorzy Serwisu są uprawnieni przez Usługodawcę do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wpisu, oceny lub komentarza w każdej chwili, jeśli jest to konieczne ze względu na naruszenie przepisów prawa oraz do ukarania autora wypowiedzi w postaci zakazu zamieszczania wpisów w przypadku dokonania przez niego naruszeń.

 VI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub poprzez wybranie opcji wstrzymującej subskrypcję.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem MadDownload.com (z wyłączaniem  nazw handlowych, nazw programów, gier oraz pozostałych produktów, ich opracowań graficznych, a także nazw firm i ich logotypów użytych na stronie internetowej Serwisu pod adresem MadDownload.com, które należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych)  korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyłączeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie Licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Tomasza Przyjemskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ PRZYJEMSKI, ul. Krochmalna 32A/21, 00-864 Warszawa, NIP: 5271186108, REGON: 140945210. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony MadDownload.com, bez zgody Usługodawcy.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorców z materiałów zamieszczanych w Serwisie w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie i umieszczanie tych materiałów w innych serwisach internetowych lub udostępnianie ich osobom trzecim w inny sposób, w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim.
 2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Usługobiorców, wprowadzanych w Serwisie.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
 4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

 X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta wyższego poziomu ochrony, który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia.
 2. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami, a niebędących jednocześnie obywatelami polskimi, zawsze zastosowanie ma prawo korzystniejsze dla nich.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory między Serwisem, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału.
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
MadDownload PL
MadDownload PL
Logo